Війна в Україні. Не вивчений урок.

Що зробив президент Зеленський ?

Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.

Що це, свідомий акт державної зради, чи бездіяльність вищої посадової особи, що призвела о тяжких наслідків це питання до суду.

Бо ми маємо право знати чия зрада, недбалість чи дурість була компенсована кров’ю та героїзмом найкращих людей цієї країни?

І знаємо ми інше — Путін помилився …

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store